Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

 

Eindrapportage “Verschillende ouders, verschillende leerkrachten. Educatief partnerschap en oudergesprekken in het p.o.” (RAAK publiek 2015-02-39P)

Publiekssamenvatting

Hoe kunnen de gesprekken van leerkrachten met ouders verbeterd worden op reguliere basisscholen, stimuleringsscholen (scholen met een hoog percentage lage SES leerlingen) en scholen voor speciaal onderwijs?

Door Fontys Hogeschool Pedagogiek en de Universiteit Maastricht is deze vraag middels een vragenlijstonderzoek op 95 scholen en interviews met 55 leerkrachten in Zuid-Limburg onderzocht. Om de praktijkkennis van leerkrachten over educatief partnerschap te delen is het interactief kennisplatform educatief-partnerschap.nl ontwikkeld. Tevens hebben docenten en studenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek en de Nieuwste Pabo samen met leerkrachten van 6 scholen een training cultuur-sensitieve gespreksvoering met ouders in de praktijk ontwikkeld die toepasbaar is voor scholen met heel diverse ouderpopulaties en die opgenomen is in het Leraren Register.

In het vragenlijstonderzoek is nagegaan of de verschillen tussen leerkrachten op het gebied van ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap verklaard kunnen worden door kenmerken van scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders. Het blijkt dat leerling- en ouderkenmerken er niet zozeer toe doen, maar meer hoe vaardig de leerkracht zich voelt om met ouders om te gaan én de mate waarin de contacten met ouders vanuit de school worden ondersteund.

In de interviewstudie is nagegaan hoe leerkrachten in de gesprekken met ouders invulling geven aan educatief partnerschap. Het is zorgelijk dat leerkrachten ouders onvoldoende laten meebeslissen bij extra ondersteuning van zorgleerlingen. Leerkrachten nemen de eigen expertise van ouders onvoldoende mee en gedragen zich (te)veel als expert. Daardoor komt de gecoördineerde zorg thuis en op school, die zo belangrijk is voor passend onderwijs, onvoldoende van de grond. Verrassend positief is dat leerkrachten in complexe situaties en conflicten met ouders wel vanuit tweezijdigheid handelen, ongeacht opvoedingsstijl of opleidingsniveau van de ouders. Wanneer zij met ouders gesprekken voeren over ernstige opvoedproblemen en alarmerende kwesties in de thuissituatie, luisteren beide partijen naar elkaar en zoeken zij gezamenlijk naar oplossingen.

Er valt dus veel te leren van de complexe situaties én van stimuleringsscholen, waar de meest aansprekende voorbeelden van sterke partnerschapspraktijken te vinden zijn.

Een overzicht van alle publicaties, presentaties en pers vind je hier /_userdata/files/Referenties.pdf

                                                                                                                            


                             Projectbeschrijving

‘Verschillende ouders, verschillende leerkrachten. Educatief partnerschap en oudergesprekken in het primair onderwijs’ (RAAK publiek 2015-02-39P)

Binnen Fontys Hogeschool Pedagogiek loopt van maart 2016 tot maart 2018 een door RAAK-SiA gesubsidieerd praktijkonderzoek waarin basisscholen met verschillende ouderpopulaties centraal staan.

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij een honderdtal scholen in Zuid-Limburg: reguliere basisscholen, stimuleringsscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs.

Het doel van het project is om:

  • De aanwezige praktijkkennis van leerkrachten over het voeren van oudergesprekken met diverse ouders te onderzoeken en na te gaan hoe leerkrachten invulling geven aan educatief partnerschap;
  • Deze kennis en praktijkvoorbeelden te delen met leerkrachten;
  • Onderwijs te genereren over hoe cultuursensitieve competenties van (aankomende) professionals bevorderd kunnen worden.

Een uitgebreide omschrijving van het project vind je hier


Klik hier voor het pdf-bestand.

 


De partners van het project zijn: