Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

Cursus cultuursensitieve gespreksvaardigheden

Tegenvallende leerprestaties, pestgedrag, verwaarlozing. Soms gaan oudergesprekken over een moeilijk onderwerp. Hoe pak je dit nou aan? Het creëren van een vertrouwensrelatie met ouders met een andere etnische of culturele achtergrond vergt vaak extra aandacht en inspanning van de leerkracht. Het overbruggen van verschillen in het belang van het kind is soms een echte uitdaging. Leer je ouderpopulatie kennen. Wie zit er tegenover je? Wat vindt hij/zij belangrijk in de opvoeding en omgang met elkaar?
In de cursus cultuur-sensitieve gespreksvoering met ouders leer je oudergesprekken te voeren over uiteenlopende onderwerpen. Er is een online mini-cursus (op deze pagina) beschikbaar en een incompany training, die door Fontys Pedagogiek wordt verzorgd. Zie https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Cursus-Cultuursensitieve-gespreksvaardigheden.htm

Training cultuursensitieve gespreksvoering met ouders

De films op deze pagina zijn onderdeel van de training cultuursensitieve gespreksvoering met ouders, die door docent-trainers van Fontys Hogeschool Pedagogiek samen met leerkrachten en studenten van de Pabo en Pedagogiek in de praktijk van zes scholen met verschillende ouderpopulaties is ontwikkeld. De training is sinds juni 2017 opgenomen in het Register Leraren. Je kunt hier een mini online-cursus doen met filmpjes en opdrachten of met je team de incompany training volgen die Fontys aanbiedt. Trainers van Fontys Hogeschool Pedagogiek komen deze cursus op je eigen school verzorgen in de provincies Limburg en Noord-Brabant. Kijk op de Fontys website bij het cursusaanbod voor professionals https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Cursus-Cultuursensitieve-gespreksvaardigheden.htm of neem contact op met Liesbeth Faas (l.faas@fontys.nl; 088-5085400).

10-minutengesprek met bedeesde ouder

Leerkrachten en ouders kunnen goed met elkaar samenwerken wanneer zij eenieders verwachtingen ten aanzien van het kind en diens ontwikkeling regelmatig met elkaar bespreken en afstemmen. Centraal in dit filmpje staat het belang van het actief luisteren naar ouders, het afstemmen van verwachtingen met ouders, het stellen van vragen naar hoe het thuis met het kind gaat en het tonen van interesse in de ouders.

Slecht nieuws in 10-minutengesprek

Het brengen van slecht nieuws is geen gemakkelijke opgave, zeker niet wanneer de ouder dit niet verwacht. In dit filmpje komt naar voren dat het belangrijk is om regelmatig tussentijds contact te hebben met ouders, zodat ouders niet voor grote verrassingen komen te staan in een 10-minutengesprek. Wanneer er toch slecht nieuws gebracht moet worden, is het van belang om de ouder als gelijkwaardige gesprekspartner zien, te luisteren naar de zorgen en bezwaren van ouders, ruimte te geven aan de emoties van ouders, en hun verwachtingen en ambities serieus te nemen.

Gedrag kind bespreken met ouder met hoge verwachtingen

In dit gesprek heeft de ouder een andere visie en andere wensen m.b.t. de ontwikkeling van haar zoon dan de leerkracht. Om in het gesprek meer op een lijn te komen met de moeder laat de leerkracht het bespreken van het ongewenste gedrag even los en ‘buigt’ ze naar moeder toe door eerst haar vraag serieus te nemen. Op deze manier kan er samengewerkt worden.

Boze ouder met klacht

Hoe zorg je als leerkracht ervoor dat een boze ouder rustig wordt, dat meningsverschillen niet escaleren en de vertrouwensrelatie beschermd blijft? In dit filmpje wordt duidelijk dat het goed luisteren naar de ouder en het geven van gevoelsreflecties ervoor zorgt dat de leerkracht en ouder op een lijn komen.

Zorgen bespreken

Centraal in dit filmpje staat hoe je als leerkracht je zorgen kenbaar kunt maken zonder aanvallend over te komen. Belangrijk hierbij is het geven van gepaste gevoelsreflecties, het belang van het kind centraal stellen, het benutten van de krachten van ouders en deze zien als ervaringsdeskundige van hun kind.

Tweerichtingsgesprek tussen ouder en hulpverlener

Hierin bespreekt een hulpverlener een vermoeden dat zij heeft, met een moeder. In deze casus is dat van belang vanwege een op handen zijnde plaatsing van zoon in zorginstelling. Het gesprek laat goed zien hoe je een ‘lastig’ thema op een goede manier bespreekbaar maakt en daarbij de ouder tijd en ruimte gunt.

Parent-teacher conference with a withdrawn parent

At the ATEE-winterconference (17-19 February, Utrecht), we present a short film from the training for enhancing culturally sensitive competencies. The film illustrates how a parent-teacher conference needs to have the form of a diaglogue, in which both teacher and parent bring in their respective expertise.