Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

Casussen educatief partnerschap


Vanuit de theorie over ouderbetrokkenheid worden er binnen dit onderzoek vier kernthema’s onderscheiden, die essentieel zijn voor educatief partnerschap. Ouders en leerkrachten zijn geïnterviewd over:

  • hoe zij wederzijdse verwachtingen en ambities ten aanzien van leer- en ontwikkelingsdoelen van leerlingen met elkaar afstemmen;
  • hoe zij een vertrouwensband opbouwen, waarbij beide partijen alles durven te bespreken, ouders zich gehoord voelen en men er ook uit komt als men het niet met elkaar eens is;
  • hoe leerkrachten en ouders beslissingen nemen omtrent de beste zorg voor het kind, waarbij  de inbreng van ouders wordt meegenomen en ondersteuning thuis en op school op elkaar worden afgestemd;
  • hoe leerkrachten onderwijsondersteunend gedrag van ouders bevorderen en ervoor zorgen dat ouders hierin voldoende ondersteund worden, zodat beide partijen weten wat van hen verwacht wordt.  

Op basis van interviews met leerkrachten – en een enkel illustratief citaat van ouders – worden hier concrete praktijkvoorbeelden op handelingsniveau weergegeven. Het zijn korte tekststukjes die verschillende goede aanpakken laten zien van hoe leerkrachten vorm geven aan de vier kernthema’s van educatief partnerschap.