Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

Vragenlijstonderzoek


De onderzoeksgroep heeft als voorbereiding op dit project in 2020-21 vragenlijsten voor jeugdigen, ouders, leraren en jeugdhulpverleners ontwikkeld op basis van gevalideerde lijsten die veel in Nederlands onderzoek gebruikt worden om de parent-professional alliance, de relatie tussen cliënt en hulpverlener en de zelfredzaamheid van jeugdigen te onderzoeken. Deze lijsten werden door ons uitgebreid met vragen over de eigen stem van de jongere en de regie van ouders. Ook voegden we een schaal toe om de gewenste en feitelijke competenties van professionals in de interacties met jeugdigen, ouders/ gezin, netwerk en andere professionals te meten.


De vragenlijsten worden in 2022 afgenomen worden op alle locaties van de consortiumpartners Koraal, Contour de Twern en de Aloysiusstichting. Daarnaast worden ze breed uitgezet onder ouders, jeugdigen en professionals van instellingen waarmee Fontys Pedagogiek nauw samenwerkt in de Centra voor Pedagogische Innovaties (CPI).

In het vragenlijstonderzoek staan de volgende vragen centraal:

  • Wat is de visie van jeugdigen, ouders en jeugdhulpverleners en leraren op de samenwerking (relatie, ondersteuning/hulpverleningsproces en eigen regie van ouders en jeugdigen) en hun oordeel over de kwaliteit van deze samenwerking? 

  •  

  • Hoe beoordelen professionals hun eigen competenties waar het gaat om het betrekken van ouders/ netwerk en andere professionals (onderwijs, andere hulpverleners) en welke willen zij verder ontwikkelen?  

  •  

  • Welke verschillen spelen bij bovenstaande vragen een rol waar het gaat om achtergrondkenmerken van alle betrokkenen (sekse, leeftijd, afkomst), kenmerken van de hulp (duur hulpverleningstraject, aantal hulpverleners; gedwongen of vrijwillig kader) en kenmerken van de instelling (speciaal onderwijs, ambulant, semi-residentieel/dagopvang, residentiële jeugdhulpverlening)? 


Bevindingen uit het vragenlijstonderzoek dienen als input bij de Learning community bijeenkomsten en worden op deze plek gedeeld.


<< terug naar het overzicht