Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

Presentaties studenten over diversiteitsgevoelig handelen


 

‘’Ik begrijp de wereld prima, omgekeerd is dit helaas wel eens een probleem’’
“Bitchen helpt me te relativeren, ongenuanceerd kunnen zeggen wat je echt vindt is heerlijk’’ -Sophie

 

 

De thema’s diversiteit/waarden, en eigen regie/eigen stem uit de onderzoekslijn staan centraal in de een onderwijsmodule voor deeltijdstudenten Pedagogiek. Deze studenten werken naast hun studie in de kinderopvang, de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg, bij sociale wijkteams, gemeenten etcetera.  

Bij de ontwikkeling van beroepskwaliteiten van professionals in het werkveld moet er structurele aandacht geschonken worden aan diversiteitsgevoelig werken, zodat professionals kunnen omgaan met ouders en jeugdigen met diverse achtergronden en gerelateerde vraagstukken rondom afstemming van zorg in verschillende waardesystemen. In de opleidingen is veel aandacht voor het leren toepassen van evidence based interventies en methodieken en technische gespreksvaardigheden, maar minder voor diversiteitsgevoelig handelen. Juist houdingsaspecten (zelfreflectie en bewustwording) verdienen aandacht, wil je (kwetsbare) ouders bereiken die weinig vertrouwen hebben in jeugdhulp of die andere waarden ten aanzien van opvoeden en opgroeien hebben.

In de module Pedagogisch Handelen en Diversiteit wordt gecombineerd aandacht geschonken aan kennis, houding en vaardigheden, waardoor deeltijdstudenten leren systematisch gebruik te maken van culturele competenties en deze in te bedden in hun algehele werkwijze. Het bevorderen van sociale inclusie van kinderen en jongeren staat centraal. Aan de hand van ervaringen, reflectie, visievorming en theorie komen studenten tot pedagogisch handelen, waardoor alle jeugdigen waarmee zij werken steeds meer de ruimte voelen om te laten zien wie ze willen zijn en hoe zij gekend willen worden. Studenten onderzoeken zichzelf in relatie tot de Ander in de pedagogische relatie en als professional in de eigen werksetting. Zij portretteren jongeren op een alternatieve en creatieve manier en hebben ontmoetingen met personen met een ander referentiekader. Daarmee wordt het levensverhaal van de ander in perspectief geplaatst. Op de eigen werkplek wordt onderzocht hoe de inclusie van jeugdigen bevorderd kan worden.


<< terug naar het overzicht